|| ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ||

Saturday, March 19, 2011

 
PÀvÀåðªÁå©üªÀiÁ£À


fêÀ£ÀªÉAzÀgÉ »ÃUÉãÉÃ; EµÉÖãÉÃ. ¥Àæw ºÀAvÀzÀ®Æè zÀéAzÀé, feÁÕ¸ÉUÀ¼ÉÃ. ¸Àj-vÀ¦à£À ¨ÉzÀÄPÁlzÀ¯Éèà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÁ®ºÀgÀt. ¥Àæw ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀvÀªÁV F ¸Àj-vÀ¥ÀÄàUÀ¼À ªÁåSÉå PÀÆqÀ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉA§ÄzÀÆ ¸ÀªÀð«¢vÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄ. ºÁUÁV J®ègÀÆ J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ M¦àPÉƼÀî¯ÁgÀgÀÄ; CzÉà jÃw J®èªÀ£ÀÆß vÀ¥ÉàAzÀÆ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ¯ÁgÀgÀÄ. ¥ÀjuÁªÀÄ: ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAWÀµÀð.

DvÁä©üªÀiÁ£À, ¸Áé©üªÀiÁ£À, DvÀäUËgÀªÀ EvÁå¢ J®èªÀÇ MAzÉà CxÀð ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. CzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ, £ÉÃgÀªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, ¸Àé-¥ÀæwµÉ× (ego) CxÀªÁ CºÀAPÁgÀ. £ÀªÀÄä £ÀA©PÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁÌgÀ¢AzÀ gÀÆrü¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°à¹PÉÆAqÀ ¤jÃPÉëUÀ½UÉ EvÀgÀjAzÀ zsÀPÉÌAiÀÄÄAmÁzÁUÀ, £ÀªÀÄä ªÀÄÆV£À £ÉÃgÀPÉÌ £ÀªÀÄä ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀàA¢¸ÀzÁzÁUÀ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁgɪÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄä CºÀA eÁUÀÈvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwQæAiÉÄ £Á£Á jÃwAiÀÄ°è ºÉÆgÀºÉƪÀÄÄävÀÛzÉ. ««zsÀ jÃwAiÀÄ C¥ÉÃQëvÀ ªÀÄvÀÄÛ C£À¥ÉÃQëvÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÆ®PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. §ºÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è F DvÁä©üªÀiÁ£ÀPÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀ©üªÀiÁ£ÀPÀÆÌ ªÀåvÁå¸ÀªÉà w½AiÀÄzÁV©qÀÄvÀÛzÉ. zÀÄgÀ©üªÀiÁ£ÀªÀ£Éßà ¤dªÁzÀ DvÁä©üªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ ¥Àj¨sÁ«¹ JqÀªÀŪÀªÀgÉà §ºÀĪÀÄA¢. ºÁUÁV F DvÀäUËgÀªÀ JAzÀgÉãÀÄ? JA§ÄzÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁV ©qÀÄvÀÛzÉ. MªÉÄä NªÀð ªÀÈzÀÞgÀÄ zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀjUÉ w½zÀ ¨Á®PÀ£ÉƧâ£ÀÄ JzÀÄgÁUÀÄvÁÛ£É; ¸ÀĪÀÄä£Éà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. DUÀ CªÀgÉ£ÀÄßvÁÛgÉ: “K£ÉÆÃ, ªÀAiÀĸÁìzÀªÀgÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÉÆwÛ®èªÉãÉÆÔ JAzÀÄ UÀzÀgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ D ºÀÄqÀÄUÀ ºÉüÀÄvÁÛ£É: “¸Áé«Ä, vÀªÀÄä°è ªÀÄAiÀiÁðzÉ EgÀ°®èªÉAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢gÀ°®è. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÉÆqÀÄvÉÛãɔ JAzÀ£ÀAvÉ! ºÁUÉà F ªÀÄAiÀiÁðzÉ/¸Áé©üªÀiÁ£À/DvÀäUËgÀªÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£É ¤dPÀÆÌ ©ü£Àß©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. J®è ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À®Æè £ÁªÀÅ CzÀPÉÌ CAvÀºÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉà JA§ zÀéAzÀé PÀÆqÀ PÁqÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä DvÁä©üªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀgÁPÁµÉ׬ÄAzÀ EvÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ £ÉÆêÀÅ, ¸ÀAPÀl ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¤ GAmÁUÀ¨ÁgÀzÉA§ÄzÀÆ PÀÆqÀ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀªÉÃ. F jÃw £ÀªÀÄä JA¢£À PÀvÀðªÀå¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀäUËgÀªÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁvÁæ PÀwÛAiÀÄ C®ÄV£À ªÉÄð£À £ÀrUÉAiÀÄAvÉ.

PÀvÀðªÀå JAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §AzÀ PÉ®¸À/dªÁ¨ÁÝj/ºÉÆuÉUÁjPÉ. EzÀ£Éßà ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ°è PÀªÀÄð JAzÀÆ PÀgÉ¢zÁÝgÉ. PÀªÀÄð ¸À£Áå¸ÀQÌAvÀ (PÀªÀÄð ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀÅzÀQÌAvÀ) PÀªÀÄð AiÉÆÃUÀPÉÌà ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ ºÉZÀÄÑ ¥Áæ±À¸ÀÛöåvÉ ¤ÃrzÉ. CAzÀgÉ ¥Á°UÉ §AzÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀðAZÀ£É¬ÄAzÀ, ¤°ð¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀ¥ÉÃPÀë ¨sÁªÀ¢AzÀ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ CxÉÊð¸À§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ PÀªÀiÁðZÀgÀuÉ ¸ÁzsÀ£Á¥ÀxÀzÀ°è C¤ªÁAiÀÄðªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ Cwà ¥ÁæªÀÄÄRåªÁzÀ MAzÀÄ WÀlÖ. ªÀiÁ£ÀªÀ d£Àä ¥ÀqÉzÀ ªÉÄÃ¯É ¯ËQPÀ fêÀ£À ¤ªÀðºÀuɬÄAzÀ »rzÀÄ CAwªÀÄ DzsÁåwäPÀ ¸ÁzsÀ£Á¥ÀxÀzÀ°è ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ F PÀªÀÄðUÀ¼Éà ¸ÉÆÃ¥Á£À. £ÁªÀÅ JAvÀºÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? JAvÀºÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ? PÀªÀÄðzÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÉãÀÄ? PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀĪÀÄðªÉãÀÄ? ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ PÀªÀÄðPÉÌ £ÁªÀÅ vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÄ£Àß aAw¸À¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÉÃ. ¥Á°UÉ §AzÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉë¬Ä®èzÉà ‘¨sÀUÀªÀzÀ¥Àðt’ ¨sÁªÀ¢AzÀ ªÀiÁqÀÄ JA§ÄzÉà £ÀªÀÄä ªÉÃzÀ, G¥À¤µÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉUÀ¼À ¸ÁgÀ. D¸ÀPÀÛgÀ»vÀ£ÁV PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀ£Éà ¤dªÁV ±ÉæõÀףɤ¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É.

PÀvÀðªÀå¥Á®£É ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁªÀÅ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÁªÉà ¥Àj¨sÁ«¹PÉÆAqÀ £ÀªÀÄä ‘DvÀä UËgÀªÀ’ PÀÆÌ zsÀPÉÌAiÀÄÄAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ (£ÀªÀÄä zÀȶÖAiÀÄ°è!). £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ NªÀð ªÀåQÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß »ÃAiÀiÁ½¸ÀĪÀÅzÀ£Éßà PÁAiÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝ£ÉAzÀÄPÉƽî. D ªÀåQÛ CPÀ¸Áävï MªÉÄä C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁV ¸ÁªÀÅ-§zÀÄQ£À ºÉÆÃgÁlzÀ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÁgÀÆ C°è®èªÉAzÁzÁUÀ, E°è £ÀªÀÄä DvÀäUËgÀªÀ ªÀÄÄRåªÉÇà CxÀªÁ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ªÀÄÄRåªÉÇà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ £ÁªÉÃ?  EvÀgÀgÀ §UÉÎ £ÁªÀÅ C£ÉÃPÀ ¥ÀƪÁðUÀæºÀªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä°è vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ©nÖgÀÄvÉÛêÉ. ºÁUÁV CªÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ £ÀqÉ-£ÀÄrAiÀÄ£ÀÆß £ÁªÀÅ ¸ÀA±ÀAiÀiÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ: £ÀªÀÄä£Éßà PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrzÉÝAzÀÄ wêÀiÁ𤹩qÀÄvÉÛêÉ. ¥ÀæwPÀëtzÀ®Æè CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä DvÀäUËgÀªÀPÉÌ ZÀÄåw vÀgÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÉà ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛêÉ. F ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ ¥ÀgÀzÉ §AzÁUÀ £ÁªÀÅ C£ÉÃPÀ ¨Áj PÀvÀðªÀå «ªÀÄÄRgÁUÀÄvÉÛêÉ; PÀvÀðªÀå ¯ÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁr©qÀÄvÉÛêÉ. “»jAiÀÄgÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ §zÀÄPÀ°PÁÌV” JA§ ªÀiÁvÉÆA¢zÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À:¥ÀÆgÀéPÀ ºÀA¸ÀQëÃgÀ £ÁAiÀÄåzÀAvÉ ¤ªÀð»¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ, ºÀ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, EvÀgÀgÀ ¥ÀjºÁ¸À, PÉÆAPÀÄ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ nÃPÉ-n¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä DvÁä©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉtPÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ EvÀgÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀqÉUÀt¹zÁUÀ, ªÀÈxÁ nÃPÉ-n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÁUÀ £ÀªÀÄä CAvÀ:ZÀPÀëÄUÀ¼ÀÄ eÁUÀÈvÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. J®èªÀ£ÀÆß ¹éÃPÀj¹ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀå¥Á®£ÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀªÁV §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ F QÃvÀð£É JµÀÄÖ ªÀiÁ«ÄðPÀ £ÉÆÃr:

“zsÀªÀÄðªÉà dAiÀĪÉA§ ¢ªÀå ªÀÄAvÀæ
ªÀĪÀÄðªÀ£ÀjvÀÄ ªÀiÁqÀ°¨ÉÃPÀÄ vÀAvÀæ
«µÀ«QÌzÀªÀUÉ µÀqÀæ¸ÀªÀ£ÀÄt¸À°¨ÉÃPÀÄ
zÉéõÀ ªÀiÁrzÀªÀ£À ¥ÉÆö¸À°¨ÉÃPÀÄ
¥ÀĹ ªÀiÁr PÉr¸ÀĪÀ£À ºÁr ºÀgÀ¸À°¨ÉÃPÀÄ
ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄUÀ¤VqÀ¨ÉÃPÀÄ.....
PÉÆAzÀ ªÉÊjAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ°¨ÉÃPÀÄ
PÀÄAzÉt¸ÀĪÀªÀgÀ UɼÉvÀ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ
PÉÆAqÉÆAiÀÄÄÝ §rAiÀÄĪÀªÀgÀ PÉÆAqÁqÀÄwgÀ¨ÉÃPÀÄ
PÀAqÀÄ ¸À»¸ÀzÀªÀgÀ PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ.....”

AiÀiÁªÀÅzÉà EµÁÖxÀðUÀ¼À£ÀÆß C¥ÉÃQë¸ÀzÉà £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ Cw±ÉæõÀתÉA§ÄzÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¸ÀàµÀתÁzÀAvÀºÀ «ZÁgÀ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ UËgÀªÀ PÉÆqÀÄvÁÛgÉÆà E®èªÉÇà JA§ÄzÀÆ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä PÀ®à£É/¹zÁÞAvÀ/£ÀA©PÉAiÀÄ£ÀߪÀ®A©¹zÀ CA±À. £ÀªÀÄä PÀªÀÄðUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÁzÀgÉ ‘DvÀäUËgÀªÀ’ zÀ «ZÁgÀ PÀÆqÀ ¤jÃQë¸À¨ÁgÀzÀAvÀºÀ «ZÁgÀªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? ‘CºÀAPÁgÀPÉÌ GzÁ¹Ã£ÀªÉà ªÀÄzÀÄÝ’ JA§ UÁzÉ ªÀiÁw£À°è JµÀÄÖ ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀé«zÉ JAzÀÄ CjAiÀĨÉÃPÀÄ. EvÀgÀjAzÀ £ÀªÀÄä DvÀäUËgÀªÀPÉÌ ZÀÄåw GAmÁUÀÄwÛzÉ JA§ aAvÉAiÀÄ°èAiÉÄà £ÁªÀÅ PÀvÀðªÀå «ªÀÄÄRgÁzÁUÀ ‘PÀ®è¥Àà-UÀÄAqÀ¥Àà¤AzÀ ªÉÄt¸À¥Àà ZÉlÄÖ’ JA§AvÉ D PÀvÀðªÀå «ªÀÄÄRvÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CªÀiÁAiÀÄPÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄà DUÀ§ºÀÄzÀ®èªÉÃ? EzÀÄ ¤dPÀÆÌ C£À¥ÉÃQëvÀ. §ºÀıÀ: DvÁä©üªÀiÁ£À-PÀvÀðªÀå¥Á®£É JgÀqÀgÀ ¥Àæ±Éß JzÀÄgÁzÁUÀ PÀvÀðªÀå¥Á®£ÉAiÉÄà ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÁUÁzÁUÀ £ÁªÀÅ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀ DvÀäUËgÀªÀ ¤dPÀÆÌ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀå¥Á®£ÉUÉ vÀ¯ÉzÀÆV £ÀªÀÄä ¤AzÀPÀgÀÆ, vÀqÀªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ (vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÁzÀgÀÆ) ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄUÉ vÀ¯É¨ÁVAiÉÄà ¨ÁUÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¤dªÁV ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¹zÀgÉ, £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀå¥Á®£É¬ÄAzÀ, EvÀgÀjAzÀ, UËgÀªÀ/¥Àæ±ÀA¸É/ªÀÄ£ÀßuÉ ¤jÃQë¸ÀĪÀÅzÀÆ PÀÆqÀ PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀPÉÌ «gÀÄzÀÞ «ZÁgÀ. PÀvÀðªÀå¥Á®£É¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä DvÁä©üªÀiÁ£À ºÉZÀÑ° CxÀªÁ PÀÄAzÁUÀ° - JgÀqÀPÀÆÌ £ÀªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀĪÀvÀÛ £ÀªÀÄä AiÉÆÃZÀ£Á®ºÀj ¤gÀAvÀgÀ ¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ RArvÁ ¥Áæ¥ÀÛªÁVAiÉÄà wÃgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è QAavÀÆÛ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¨ÉÃqÀ. ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ PÀvÀðªÀå¥Á®£ÉAiÀÄ°è ¤µÉ×, C£À¥ÉÃQëvÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÀ½UÉ ±ÀÆ£Àå ¥ÀæwQæAiÉÄ, ¤gÀ¥ÉÃPÀë ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ D ¢QÌ£À ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è CZÀ® £ÀA©PÉ.

¥sÉÊ£À¯ï Q¸ï:

PÀvÀðªÀå¥Á®£É¬ÄAzÀ zsÀªÀÄð-¸ÀvÀåzÀ ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ dAiÀĪÀµÉÖà £ÀªÀÄä UÀÄjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä £ÀqÀªÀ½PɬÄAzÀ ‘JwÛUÉ dégÀ JªÉÄäUÉ §gÉ’ AiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ.   ¥ÀæwPÀÆ® ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À®Æè £ÁªÀÅ UÉÊzÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ PÀvÀðªÀå¥Á®£É¬ÄAzÀ MzÀUÀĪÀ DvÀävÀȦÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DvÀäUËgÀªÀzÀ ¥Àæ±Éß £ÀUÀtåªÁ¢ÃvÀÄ/DUÀ¨ÉÃPÀÄ. VÃvÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ D¸ÀQÛgÀ»vÀªÁzÀ PÀªÀÄð ¥ÀgÀªÀĹ¢ÞAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÀÄAvÀæ.

|| ²æà gÁªÀÄ dAiÀÄ gÁªÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ gÁªÀÄ ||

  [ªÀiÁZïð 2011 gÀ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ “£Á«PÀ” ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀnvÀ ¯ÉÃR£À
                     * PÀ« ªÉA. ¸ÀÄgÉñï3 comments:

  1. ಮಾಗಿ, ಬಾಗಿ ಬರೆದ ಮಾತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.ಅಂತೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲವೇ? ವೇದಸುಧೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ.

    ReplyDelete
  2. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಧರ್. "....ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದೇ ಸೂಕ್ತ..." ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಮತವಿದೆ.

    ReplyDelete
  3. ಸುರೇಶ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಸರಿಪಡಿಸು.ಇದನ್ನು 'ವೇದಸುಧೆ'ಯಲ್ಲೂ ಹಾಕಬಹುದೇನೋ!

    ReplyDelete