|| ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ||

Wednesday, March 2, 2011

ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆ......?

1 comment:

  1. ಕಲ್ಪನೆ ಸಮರ್ಪಕ, ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು! ಅದು ಲಕ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಬದುಕಿತು ಬಡಜೀವ !

    ReplyDelete