|| ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ||

Thursday, November 25, 2010

ಹೀಗೊಂದು ಮೀ(ಮಾಂ)ಸೆ«ÄøÉUÀÆ «ÄêÀiÁA¸ÉUÀÆ K£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JAzÀÄ ºÀĨÉâÃj¸À¨ÉÃr. KPÉAzÀgÉ E°è ªÀiÁqÀ ºÉÆgÀngÀĪÀÅzÀÆ «ÄøÉAiÀÄ §UÉÎAiÉÄà MAzÀÄ ¸ÀtÚ «ÄêÀiÁA¸É. «ÄêÀiÁA¸É ¥ÀzÀzÀ°èAiÉÄà «ÄÃ¸É PÀÆqÀ CqÀVgÀĪÀÅzÀÆ MAzÀÄ «±ÉõÀªÉÃ. ºÁUÉAzÀÄ «ÄøÉAiÀÄ §UÉÎ «ÄêÀiÁA¸É £ÀqɸÀ§®è ¤dªÁzÀ «ÄøɪÀAvÀgÀÄ EzÁÝgÉAiÉÄà JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀ¨ÉÃr. AiÀiÁjUÉ UÉÆvÀÄÛ «ÄøÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ, CzÀgÀ ºÀ®ªÀÅ DPÁgÀ-«PÁgÀUÀ¼À §UÉÎ, CªÀÅUÀ¼À zÀ¥Àà, GzÀÝ, UÁvÀæzÀ §UÉÎ, CzÀgÀ CAzÀ-ZÀAzÀUÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄä vÉgÉ-ªÀÄgÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀĪÀ DzsÀĤPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ JµÀÄÖ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉÆÃ? §ºÀıÀ: «ÄøÉAiÀÄA§ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉzÀ ¸ÀAPÉÆÃZÀ¢AzÀ¯ÉÆà K£ÉÆà C£ÉÃPÀgÀÄ vÀªÀÄä «zÀévÀÆàtð ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ yùøïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀl¥Àr¸À®Ä »AdjAiÀÄÄvÀÛ®Æ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÁVAiÉÄà £ÀªÀÄä°è qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉzÀ C£ÉÃPÀgÀÄ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÉà E®è. EzÀjAzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÀ F «ÄøÉAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄd®ÄUÀ¼ÀÄ CeÁÕvÀªÁVAiÉÄà G½AiÀÄ¢gÀ°, CzÀPÀÆÌ PÀÆqÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀĺÀvÀé EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀtÚ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà F «ÄêÀiÁA¸É!

«ÄÃ¸É JAzÀgÉãÀÄ? bÉ! EzÉAxÁ ¥Àæ±Éß C£ÀߨÉÃr. yùøï DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÉà »ÃUÉ - definition ¤AzÀ! ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄzsÉå, ªÉÄîÄÝnAiÀÄ ªÉÄïÉ, AiÀi˪À£ÁªÀ¸ÉÜUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ°è (PÉ®ªÀÅ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÀÆ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄAlÄ C¢°è C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ) MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ DPÁgÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀªÀ£Éßà «ÄÃ¸É J£ÀÄߪÀgÀÄ. CzÀÄ ¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÀÇ ºËzÀÄ. EzÀÄ £À£Àß ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀPÉÌ ºÉƼÉzÀ definition. ¥ÁædÕgÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¼ÀPÀÄ Zɮ觺ÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀjUÉ ºÀħÄâUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÆ «ÄøÉAiÀÄ£Éßà ºÉÆîÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ CªÀÅ ¤dªÁzÀ «ÄøÉUÀ¼À®è! dummy UÀ¼É£ÀߧºÀÄzÀµÉÖÃ!

ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ ¥ÀÄgÀĵÀjUÉà «ÄøÉAiÉÄA§ UÀj. CzÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀvÀézÀ ºÉUÀÎgÀÄvÀÄ JAzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄÃ. DzÀÝjAzÀ¯Éà ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ ªÀiÁvÁæ «ÄÃ¸É wgÀĪÀ§®ègÀÄ! (ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÆwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄÆwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁæ PÀæªÀĪÁV wgÀĪÀ§®ègÀÄ ªÀÄvÀÄÛ w«AiÀħ®ègÀÄ!). DzÀgÉ MAzÀÄ ¥Àæ±Éß: KPÉ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀiÁvÁæ «ÄÃ¸É ©qÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÉÃPÉ «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¸ÀÄvÁÛgÉ? “D PÉ®¸À £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ £À£Àß «ÄøÉAiÀÄ£Éßà ¨ÉÆý¹©qÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ ¨Áf PÀlÄÖªÀ ºÀ®ªÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÉÝêÉ. CzÉà jÃw, C£ÉÃPÀ PÀqÉ PÉlÖ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀªÀ£À «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¹ - MªÉÆäªÉÄä CzsÀð «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¹ PÀvÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É (¥Á¥ÀzÀ PÀvÉÛ CzÉãÀÄ ªÀiÁrvÀÄÛ?) ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ £ÁªÀÅ PÀArzÉÝêÉ. DzÀgÉ, EzÉãÀÆ E®èzÉAiÉÄà ¸ÀĪÀÄä£É vÀªÀÄä «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÆß £ÁªÀÅ PÀArzÉÝêÉ! ªÀÄzÀĪÉUÉ ªÀÄÄAZÉ “UÀAqÀÄ” ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ PÀÆqÀ¯Éà D “UÀAqÀÄ” ¥ÀzÀzÀ PÉÆA§Ä ªÀÄÄjzÀÄ DUÀĪÀÅzÉà “UÀAqÀ”! ºÁUÁV, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ PÀÆqÀ¯Éà PÉ®ªÀÅ “UÀAqÀA¢gÀÄ” «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ UÀªÀĤ¹gÀ§ºÀÄzÀÄ. §ºÀıÀ: CzÀgÀ “QjPÀj” “¦j¦j” vÁ¼À¯ÁgÀzÉà CªÀ£À ºÉAqÀw D «ÄøÉUÉ JgÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÉà jÃw, «ÄÃ¸É E®èzÀ PÉ®ªÀÅ UÀAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ DzÁUÀ «ÄÃ¸É ©qÀĪÀÅzÀgÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄgÀ ¥Á°gÀ§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÉ «ÄÃ¸É ©qÀ°PÉÌ, vÉUÉAiÀÄ°PÉÌ C£ÉÃPÀ PÁgÀtUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CªÀÅ §ºÀÄ ¤UÀÆqsÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀºÀ¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ.  EAvÀºÀ ¥ÀæªÀÈwÛUÉ ªÀÄÆ® PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ, EzÀgÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¥ÁvÀæªÉãÀÄ, EzÀjAzÀ (vÀ¤ßZÉÒUÉ «gÀÄzÀÞªÁV) «ÄÃ¸É ©lÖ E®èªÉà ¨ÉÆý¹zÀªÀ£À ªÉÄïÁUÀĪÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ, «ÄÃ¸É EgÀ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃqÀªÉÃ, F §UÉÎ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ/¥ÀÄgÀĵÀgÀ C¤¹PÉUÀ¼ÉãÀÄ? ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¤dPÀÆÌ qÁPÀÖgÉÃmï yùøïUÉ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ «µÀAiÀĪÁUÀ§®èªÀÅ.

E£ÀÄß £ÀªÀÄä C£ÉÃPÀ zÉêÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀvÁ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ£Éßà £ÉÆÃr. CªÀgÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄA¢UÉ «ÄøÉAiÉÄà E®è. CzÉà gÁPÀë¸ÀgÉ®èjUÀÆ ¨sÀdðj «ÄøÉUÀ¼ÀÄ. CAzÀgÉ «ÄÃ¸É E®èzÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀÄàgÀĵÀgÀÄ; «ÄÃ¸É EzÀݪÀgÀÄ CzsÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÉÃ? ²ªÀ£À£Éßà £ÉÆÃr DvÀ£À£ÀÄß “¨sÉÆïÉãÁxï” JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. Cwà ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ CxÀðzÀ°è “¨sÉÆïɔ JAzÀgÉ ªÀÄÄUÀÞ CxÀªÁ ¸Àé®à “¥ÉzÀÄÝ ¥ÉzÀÄÝ” JAzÀÄ w½AiÀħºÀÄzÀÄ. CAvÉAiÉÄà ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄxÀ£À PÁ®zÀ°è ²ªÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà «µÀ PÀÄrzÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ£ÁzÀ; ¸Àé®àªÀÇ ¥ÀƪÁð¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀzÉà vÀ£Àß DvÀä °AUÀªÀ£Éßà gÁªÀt¤UÉ ¤ÃrzÀ. ºÁUÀAvÀ «ÄÃ¸É E®èzÀªÀgÉ®ègÀÆ “¨sÉÆïɔ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀÛ? «ÄøÉAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁzÀ PÀxÉ EzÉ. M§â gÁd «ÄÃ¸É EgÀĪÀ «zÁéA¸ÀgÉà ºÉZÀÄÑ §Ä¢ÞªÀAvÀgÉAzÀgÉ, DvÀ£À ªÀÄAwæ «ÄÃ¸É EgÀĪÀ ªÁå¥ÁjAiÉÄà §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÉAzÀ. ¸Àj, M§â «zÁéA¸À£À£ÀÄß PÀgɹ, ¤£Àß «ÄÃ¸É gÁdjUÉ ¨ÉÃPÁVzÉ, JµÀÄÖ ¨É¯É ºÉüÀÄ JAzÀÄ PÉüÀ¯Á¬ÄvÀÄ. vÀ£Àß «ÄøÉUÀÆ ¨É¯É§AvÀ®è JAzÀÄ M¼ÀUÉƼÀUÉà RĶ¥ÀlÖ D «zÁéA¸À 10 a£ÀßzÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ JAzÀ. DvÀ¤UÉ CzÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ M§â PËëjPÀ£À£ÀÄß PÀgɹ DvÀ£À «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¹ PÀ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ M§â ªÁå¥ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CzÉà ¥Àæ±Éß PÉüÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà ¸Àé®à ¥ÉZÁÑzÀAvÉ PÀAqÀ DvÀ, ¸ÁªÀj¹PÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß «ÄøÉUÉ 20 ¸Á«gÀ a£ÀßzÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ JAzÀ. ¸Àj JAzÀÄ PËëjPÀ£À£ÀÄß «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¸À®Ä PÀgÉzÁUÀ DvÀ PËëjPÀ¤UÉ »ÃUÉ UÀzÀj¹zÀ: “ºÀĵÁgï, £À£Àß «ÄÃ¸É FUÀ gÁd¤UÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ®Ä AiÀiÁjUÀÆ C¢üPÁgÀ«®”è JAzÀÄ ºÉý a£ÀßzÀ £ÁtåUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀ£ÀqÉzÀ. gÁd «ÄÃ¸É ºÉÆvÀÛ ªÁå¥ÁjAiÉÄà §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÉAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀ. DzÀÄzÀjAzÀ, «ÄøÉUÀÆ ªÀåQÛAiÀÄ §Ä¢Þ ¸ÁªÀÄxÀåðPÀÆÌ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«zÉAiÉÄà JA§ CA±À PÀÆqÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ MAzÀÄ M¼Éî ¸ÁªÀÄVæ DUÀ§®èzÀÄ.

PÀÄr «ÄøÉ, aUÀÄgÀÄ «ÄøÉ, ºÀÄj «ÄÃ¸É ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ «ÄøÉAiÀÄ C£ÉÃPÀ «zsÀUÀ¼ÀÄ. aãÀ, d¥Á£ï, £ÉÃ¥Á¼À zÉñÀzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ «²µÀÖªÁzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ «ÄøÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÛªÀgÀÄ. ««zsÀvÉAiÀÄ°è KPÀvÉ ¸ÁgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀiÁvÁæ £Á£Á «zsÀzÀ vÀgÁªÀj «ÄøÉUÀ¼ÀÄ. »lègï, §lègï, «ÃgÀ¥Àà£ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä «£ÀÆvÀ£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ «ÄøÉUÀ½AzÀ¯Éà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀªÀgÀÄ! PÉ®ªÀgÀÄ “VjeÁ «Äøɔ PÀÆqÀ ©nÖzÁÝgÀAvÉ. VjeÉ AiÀiÁªÁUÀ «ÄÃ¸É ©lÖ¼ÀÄ? £À£ÀUÀAvÀÆ F ºÉ¸ÀgÀÄ KPÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ §AvÉAzÀÄ w½AiÀÄzÀÄ. D §UÉÎ vÀ£ÀUÉà «ÄÃ¸É E®èzÀ D “¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ”£Éà w½¸À¨ÉÃPÀÄ! «ÄøÉAiÀÄ£ÀÄß “næªÀiï” ªÀiÁqÀ¢zÀÝ PÁgÀtPÁÌV Kgï EArAiÀiÁzÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸ÀªÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£À §UÉÎ PÀÆqÀ F »AzÉ N¢zÀAvÉ £É£À¥ÀÄ DºÁ! JAxÁ «ÄøÁ©üªÀiÁ¤!  ºÁUÉAiÉÄà ºÀÄqÀÄUÀ «ÄÃ¸É ©nÖ®èªÉA§ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ M¥ÀàzÀ C£ÉÃPÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ §UÉÎ PÀÆqÀ ¤ÃªÀÅ w½¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. «ÄøÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤A¨É ºÀtÄÚ PÀÆj¸ÀĪÀ, «ÄøɬÄAzÀ¯Éà PÁgÀÄ-«ªÀiÁ£À J¼ÉªÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøɬÄAzÀ¯Éà ºÀvÁÛgÀÄ ºÉAUɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄ£À PÀ¢ªÀ-PÀ®PÀĪÀ C£ÉÃPÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÉÞêÉ. «ÄøÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀįÉèà ºÀĹ £ÀUÉ ©Ãj ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ PÀ£Àß ºÁPÀĪÀªÀjUÉãÀÆ PÀrªÉĬĮè.

£ÉÆÃr, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ Cwà GzÀÝzÀ «ÄÃ¸É ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÉUÀνPÉ PÀÆqÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀzÉÃ! CºÀªÀÄzÁ¨Á¢£À UÀÄdÓgï JA§ÄªÀ FvÀ£À «ÄøÉAiÀÄ GzÀÝ 12 Cr 6 EAZÀÄUÀ¼ÀÄ! FvÀ vÀ£Àß «ÄøÉAiÀÄ£ÀÄß 22 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀvÀÛj¹AiÉÄà E®èªÀAvÉ! vÀ£ÀVAvÀ zÀÄ¥ÀàlÄÖzÀÝzÀ F ®A§Ä «ÄøÉAiÀÄ£ÀÄß DvÀ ºÉÃUÉ ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÞ£ÉÆÃ? §ºÀıÀ: DvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀéAiÀÄA ¨Á¨ï PÀmï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ FvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ ¤AwgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ! EAvÀºÀ «ÄøÉUÀ¼À ¸Á°£À°è £À£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ(?) PÀAqÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «ÄøÉAiÉÄAzÀgÉ ¦ü®Ögï «ÄøÉ! EzÉãÀÄ ¤Ãj£À ¦ü®Ögï PÉýzÉݪÀÅ EzÁåªÀ ¦ü®Ögï «ÄÃ¸É JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð ¥ÀqÀ¨ÉÃr. ¸ÁzsÁgÀtªÁV GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀAqÀ¸ÀgÀ°è ¤Ã«zÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «ÄøÉAiÀÄ£ÀÄß “næªÀiï” ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà E®è. ºÁUÁV CªÀgÀ ªÀÄÆV£À ºÉƼÉî ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä «ÄøÉAiÀÄ GzÀÝ£É PÀÆzÀ®ÄUÀ½AzÀ ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV UÁ½AiÀÄ°ègÀĪÀ zsÀƼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV ¥Á¤ÃAiÀÄ ¸Éë¸ÀĪÁUÀ, F «ÄøÉAiÉÄà ¦ü®Ögï DUÀÄvÀÛzÉ! EªÀgÀÄ PÁ¦ü, nÃ, PÀj¨ÉêÀÅ-PÉÆvÀÛA§j ºÁQzÀ ªÀÄfÓUÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀÄrzÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ «ÄøÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. PÁ¦ü, nÃAiÀÄ°è£À PÉ£É, ªÀÄfÓUÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÆ¥ÀÄà EvÁå¢UÀ¼ÀÄ «ÄøÉUÉ CAnPÉÆAqÀÄ ºÀ¤ ºÀ¤AiÀiÁV vÉÆnÖPÀÄÌwÛzÀÝgÉ, ªÀÄĸÀÄgÉ §QÃnUÉ ªÀÄÆw C¢Ý PÀvÉÛwÛzÀ JªÉÄäAiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ zÀȱÀå ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ RArvÁ ¨ÁgÀ¢gÀzÀÄ!

DzÀgÉ «ÄÃ¸É ¨ÉÃPÉ - ¨ÉÆý¸À¨ÉÃPÉà JA§ feÁÕ¸É §ºÀıÀ: F ¥Àæ¥ÀAZÀ EgÀĪÀ vÀ£ÀPÀ J®è ¥ÀÄgÀĵÀgÉà C®èzÉà ¹ÛçAiÀÄgÀ£ÀÆß RArvÁ PÁqÀzÉà ©qÀ¯ÁgÀzÀÄ. “«ÄÃ¸É EzÀÝgÀÄ aAvÉ, «ÄÃ¸É E®è¢zÀÝgÀÆ aAvÉ” JA§AvÉ. JgÀqÀPÀÆÌ CzÀgÀzÀgÀzÉà DzÀ §®ªÁzÀ PÁgÀtUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ - ¸ÀªÀÄxÀð£ÉUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. F feÁÕ¸É PÀÆqÀ £ÀªÀÄä  ‘qÁPÀÖgÉÃmï’ DPÁAQëUÀ½UÉ MAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀªÁzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ «µÀAiÀĪÀÇ DUÀ§®èzÀÄ.

“dnÖ £É®PÉÌ ©zÀÝgÀÆ «ÄÃ¸É ªÀÄuÁÚUÀ°®è” , “«ÄÃ¸É §AzÀªÀ¤UÉ zÉñÀ PÁtzÀÄ” ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ «ÄÃ¸É §UÉÎ EgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæZÀ°vÀ UÁzÉUÀ¼ÀÄ. “«ÄøÉUÉƧâ D¸ÉUÉƧ┠JA§ ZÀ®£ÀavÀæ PÀÆqÀ EzÉAiÀÄAvÉ! PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀÄA¨Á d£À¦æAiÀĪÁV NrzÀ “UÉÆïïªÀiÁ¯ï” »A¢ avÀæzÀ ¥ÀÆtð PÀxÉ MAzÀÄ «ÄøÉAiÀÄ ªÉÄïÉÃAiÉÄà ºÉuÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. “£À£Á߸ÉAiÀÄ «Äøɔ, “UÀAqÀÄUÀ° «Äøɔ, “«ÄøÉAiÀÄ §¯ÉAiÀÄ°è”, “«ÄÃ¸É ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÁ¯ï”, “«ÄÃ¸É ªÀÄ®è”, “«ÄøÉUÉà ¸ÀªÁ¯ï” (»ÃgÉÆÃAiÀÄ£ï ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæzsÁjAiÀiÁVzÀÝgÉ), “PÉgÀ½zÀ «Äøɔ, “«ÄøÉAiÀÄ D¸ÀgÉAiÀÄ°è”, “«ÄÃ¸É ºÉÊzÀ” ªÀÄÄAvÁzÀ £ÀªÀå ºÉ¸Àj£À ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼ÀÄ §AzÀgÀÆ D±ÀÑAiÀÄð ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁV®è!  «ÄøÉ-UÀqÀØzÀ §UÉÎ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ ¥Àæw ªÀµÀð £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÀAvÉ.  ºÁUÁV «ÄÃ¸É JAzÀgÉ ¸ÀtÚ «µÀAiÀĪÀ®è. «ÄÃ¸É ©r E®èªÉà ¨ÉÆý¹. F ªÉÄð£À CA±ÀUÀ¼À »£É߯ÉAiÀÄ°è CzÀÄ ¤ªÀÄä «ªÉÃZÀ£ÉUÉ ©lÖzÀÄÝ! DzÀgÉ D §UÉÎ £À£ÀUÉ w½zÀ £Á®ÄÌ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀºÁQ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ CºÀðªÁzÀ PÉ®ªÀÅ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¹,  “qÁPÀÖgÉÃmï” ¥ÀzÀ«UÉ ºÉƸÀ ºÉƸÀ «µÀAiÀÄPÁÌV ¥ÀgÀzÁqÀÄwÛgÀĪÀ C£ÉÃPÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀ°Ã ªÀÄvÀÄÛ CµÉÖà C®èzÉà «ÄøÉAiÀÄ §UÉÎ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀqÉzÀªÀgÀÆ PÀÆqÀ vÀªÀÄä «zÀévï ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¤¸ÀìAPÉÆÃZÀªÁV ¥ÀæPÀn¹ «ÄøÉAiÀÄ §UÉÎ vÀªÀÄä ªÀÄƸɬÄAzÀ ºÉZÉÑZÀÄÑ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ zsÉÊAiÀÄð §AzÀÄ «ÄøÉAiÀÄ J¯Áè DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÆ £À£ÀUÀÆ ¸ÉÃj J®èjUÀÆ w½AiÀÄĪÀAvÁUÀ°Ã, ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ¸É ©lÖªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆý¹zÀªÀgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ aAw¸À®Ä C£ÀĪÁUÀ° JA§ GzÉÞñÀ¢AzÀ¯Éà F «ÄÃ(ªÀiÁA)¸É!


«.¸ÀÆ: EAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉà qÁPÀÖgÉÃmï PÉÆqÀĪÀ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½ªÉ. CAvÉAiÉÄà CªÀÅUÀ½UÉ KeÉAlgÀÆ EzÁÝgÀAvÉ. ¤UÀ¢vÀ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀgÁ¬ÄvÀÄ. G½zÀÄzÉ®è single total package! CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ªÀåªÀºÁgÀ PÀÄzÀÄj¹PÉƼÀÄîªÀ dªÁ¨Áâj ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ ªÀiÁvÁæ ¤ªÀÄäzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà (CqÀØ) ¥ÀjuÁªÀÄUÀ½UÉ (¤ªÀÄä «ÄøÉAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ!) F ¯ÉÃRPÀ ºÉÆuÉAiÀÄ®è! MmÁÖgÉ ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ qÁ: §AzÀÄ ¥ÉÃ¥ÀgïUÀ¼À°è ¤ªÀÄä ¥sÉÆÃmÉÆà gÁgÁf¹zÀgÉ ¸ÁPÀ®èªÉÃ? E£ÉßÃPÉ vÀqÀ «ÄÃ¸É wgÀÄ«j; «ÄøÉAiÀÄ §UÉÎ ¤ªÀÄä §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß CgɬÄj; - ªÀÄÄ£ÀßqɬÄj!!!


[ªÉÄÃ,2009 d£ÀºÉÆÃgÁl ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀnvÀ ¯ÉÃR£À)


No comments:

Post a Comment