|| ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ||

Thursday, October 31, 2013


Article published in "Swayamprakasha" - a spiritual magazine published from Hariharapura - May-2013

¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀvÁÌAiÀÄð
¸ÀvÁÌAiÀÄðUÀ¼ÀÄ CzÀÄ AiÀiÁgÉà ªÀiÁqÀ° - CªÀÅ J®ègÀ°è ¸ÀAvÀ¸À, £ÉªÀÄä¢, ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ J®èQÌAvÀ «ÄV¯ÁV CzÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀªÀgÀ DvÀävÀȦÛUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛªÉ. M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ºÀtªÉà ¥ÁæzsÁ£ÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è; DUÀ®Æ¨ÁgÀzÀÄ. “CªÀgÉãÀ¥Àà, ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀtªÀAvÀgÀÄ, ZÉ£ÁßV RZÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ” J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉý §gÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀªÉAzÀgÉ ºÀtªÀżÀîªÀgÀÄ ¸ÀvÁÌAiÀÄð ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà C¥ÀgÀÆ¥À! ªÀiÁrzÀgÀÆ vÉÆÃjPÉUÀµÉÖà J£ÀÄߪÀÅzÀÄ dUÀeÁÓ»ÃgÁzÀ «ZÁgÀ. DzÀgÉ ¸ÀvÁÌAiÀÄðPÉÌ ¥ÀæxÀªÀÄvÀB CªÀ±ÀåªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄ£À¹ì£À M¼ÀvÀÄrvÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæzÁÞ¥ÀƪÀðPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. “G¼ÀîªÀgÀÄ zÉêÁ®AiÀĪÀ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ, £Á£ÉãÀ ªÀiÁqÀ° §qÀªÀ£ÀAiÀÄå” JAzÀÄ J®ègÀÆ ºÀ®Ä§¨ÉÃPÁV®è. zÉêÁ®AiÀĪÀ PÀlÖ¯ÁUÀ¢zÀÝgÀÆ, PÀlÄÖªÁUÀ C°è ¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ PÀ®è£ÁßzÀgÀÆ ºÉÆvÀÄÛ ¤ªÀiÁðtzÀ°è ¤¸ÁéxÀð£ÁV ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÉ CzÀQÌAvÀ ªÀĺÀvÁÌAiÀÄð ªÀÄvÉÆÛA¢®è. vÀ£Àß Ew«ÄwAiÉƼÀUÉ, vÀ£Àß ±ÀPÁÛöå£ÀĸÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÁ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀÄtå¨sÁªÀ¢AzÀ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄðªÁzÀgÀÆ (CzɵÀÄÖ aPÀÌzÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ) CzÀÄ UÀÄr-UÉÆÃ¥ÀÄgÀ, PÉgÉ-PÁ®ÄªÉ PÀlÄÖªÀ EvÁå¢ §ÈºÀvÁÌAiÀÄðUÀ½UÉãÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀÄzÀ®è. ¤ªÀðAZÀ£É¬ÄAzÀ, ¤µÁ̪ÀģɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ aPÀÌ PÁAiÀÄð¢AzÀ M§â¤UÉà C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀÄ ¸ÁxÀðPÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw¤vÀå £ÁªÀÅ Rað®èzÉà CxÀªÁ CvÀå®àªÁzÀ, £ÁªÀÅ ¨sÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ, zsÀ£ÀªÀåAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ-¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ MzÀV §gÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß vÀPÀët UÀªÀĤ¹, ¸ÀPÁ®zÀ°è ¸ÀàA¢¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆÃ¥ÀæeÉÕ ¸ÀzÁ £ÀªÀÄä°è eÁUÀÈvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀµÉÖ. EAvÀºÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ §gÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀgÀ MAzÀgÀqÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß (¸Áé£ÀĨsÀªÀ) E°è «±ÀzÀ¥Àr¹zÉÝãÉ.
     1. ¨É½UÉÎ 10 WÀAmÉ. ¨ÉùUÉAiÀÄ ¸ÀÄqÀÄ©¹®Ä. PÁAiÀiÁðxÀðªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ mÉgÉøïUÉ ºÉÆÃzÉ. C°è £ÉÆÃrzÀgÉ MAzÀÄ gÉPȨ́°AiÀÄzÀ ¸ÀtÚ ºÀQÌ ªÀÄjAiÉÆAzÀÄ (¦PÀ¼ÁgÀ) ¸ÀĸÁÛV ©¹®°è ZÀ®£É¬Ä®èzÉà §¼À° PÀĽwvÀÄÛ. ©¹°£À gÀhļÀzÀ¯Éèà E¢ÝzÀÝgÉ CzÀÄ §ºÀıÀB E£ÀßzsÀð WÀAmÉAiÀÄ°è PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. vÀPÀët  MAzÀÄ §lÖ®°è ¸Àé®à ºÁ°UÉ ¸ÀPÀÌgÉ ¨Égɹ vÀAzÀÄ ZÀªÀÄZÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ §ºÀ¼À PÀµÀÖ¥ÀlÖ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ MAzÀÄ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ UÀÄlÄPÀµÀÄÖ ºÁ®£ÀÄß PÀÄr¬ÄvÀÄ; CzÀgÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ¸Àé®à ¸ÀAZÀ®£À PÁt¹vÀÄ. vÀPÀëtªÉà CzÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢zÀÝ ºÀÆ«£À VqÀUÀ¼À £ÉgÀ½£À°è ©lÄÖ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ UÀÄlÄPÀÄ ºÁ®Ä PÀÄr¹zÉ. ¥ÀÄ£ÀB C£ÀAvÀgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr, ºÁ®Ä PÀÄr¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÉ CzÀÄ DUÀ¯Éà CwÛA¢vÀÛ ºÁgÁqÀ®Ä DgÀA©ü¹vÀÄÛ! ¸ÀAeÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ CzÀÄ PÁt°®è. §ºÀıÀB vÁ¬ÄºÀQÌAiÀÄ ªÀÄr®Ä ¸ÉÃjgÀ¨ÉÃPÀÄ.
     2. C£ÉÃPÀ ¨Áj £ÁªÉǧâgÉà ¸ÀÆÌlgï CxÀªÁ PÁj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ. zÁjAiÀÄ°è ªÀAiÀĸÁìzÀªÀgÉƧâgÀÄ (ªÀAiÀĸÁìzÀªÀgÉà JA§ ¤AiÀĪÀÄ«®è. CªÀ±Àå«gÀĪÀªÀgÉ®ègÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ) ©¹°£À°è (ªÀļÉAiÀÄ°è) ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ. CªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ CªÀgÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ©r. CzÉà jÃw vÀÄA©zÀ §¹ì£À°è/gÉÊ°£À°è ¸ÀºÀ ¤ªÀÄVAvÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ¤ÃªÀÅ ¤AvÀÄPÉƽî. D ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CªÀgÀ ªÉÆUÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ PÀÈvÀdÕvÁ¨sÁªÀ ¤ªÀÄä°è ¸ÁxÀðPÀ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß RArvÀ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
     3. ¸ÀÄqÀĸÀÄqÀÄ ©¹°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀ¸ÀĪÉÇAzÀÄ DAiÀiÁ¸À¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁtÄ«j. vÀPÀët ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ §QÃlÄ ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ CzÀPÉÌ PÀÄr¹, MAzÀZÀÄÑ ¨É®èªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¨Á¬ÄVr. CzÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß »ÃgÀÄvÁÛ, ¨É®èªÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄÄvÁÛ, ¨ÁAiÀÄÄÛA¨Á eÉÆ®Äè ¸ÀÄj¸ÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CzÀgÀ PÀtμÀ CAvÀ¨sÁðªÀ ¤ªÀÄUÀµÉÖà CjªÁ¢ÃvÀÄ.
     »ÃUÉ ¸ÀvÁÌAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À°è ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÁvÀäPÀ CAvÀUÀÄðtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÉÆâ¸ÀĪÀ°è CvÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj. £ÉÆAzÀªÀjUÉ MAzÀÄ ¸ÁAvÀé£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ ¸ÀºÀ CªÀÄÈvÀ¥ÁæAiÀĪÁUÀ§®èzÀÄ. ºÁUÁV EAvÀºÀ ¸ÀvÁÌAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¢£ÀPÉÆÌAzÁzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¸ÀAPÀ®à§zÀÞgÁzÀgÉ, £ÀªÀÄUÉ D¥ÁåAiÀĪÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ, £ÀªÀÄä Ew«ÄwAiÉƼÀVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ®¨sÀ¸ÁzsÀåªÁzÀ ªÉÄð£ÀAvÀºÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ «¥ÀÄ®ªÁV §AzÉà §gÀÄvÀÛªÉ. ¸À£ÁäUÀðzÀ°è £ÀqÉzÀÄ, GvÀÛªÀÄgÁV ¨Á½, ¨sÀUÀªÀvÉàçêÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ§AiÀĸÀĪÀªÀgÉ®èjUÀÆ EAvÀºÀ ¸ÀvÁÌAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægÀA©üPÀ ¸ÁzsÀ£Á ªÉÄnÖ¯ÁUÀ§®èªÀÅ. PÀµÀÖPÁ®zÀ°è ¸ÀvÁàvÀægÀ PÉÊ »rzÀgÉ, £ÀªÀÄä ¸ÀAPÀµÀÖ PÁ®zÀ°è AiÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä £ÀªÀÄä PÉÊ »rzÉà »rAiÀÄÄvÁÛ£É. EzÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¥ÀæªÀiÁt¹zÀÞªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀ¹zÀÞªÁzÀ «ZÁgÀ.

-    PÀ« ªÉA. ¸ÀÄgÉñï
¯ÉÃRPÀgÀÄ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÄ


No comments:

Post a Comment